St. Cecilia in de kinderschoenen

Haarsteegsestraat in westelijke richting ca. 1910

Een bericht uit 1849 (St. Cecilia bestond toen 6 jaar) bevestigt de relatie Van de Wijnperse-St.-Cecilia:

 

22 juni 1849

Men meldt uit Nieuwkuik, van den 17 dezer. 
Heden had men het genoegen eene vereeniging van muzijk gezelschappen in deze gemeente 
bij elkander te zien, om gezamentlijk en ieder afzonderlijk twee muzijkstukken uit te 
voeren, zoo ook om de verbroedering onder de liefhebbers dier edele toonkunst meer en 
meer te bevorderen.
Van de uitgenoodigde harmonien waren opgekomen, die van Vlijmen, Haarsteeg, Elshout, 
Drunen.Stedelijke schutters-harmonie van 's-Hertogenbosch en Nieuwkuik, welke, met 
uitzondering van Vlijmen,allen onder de leiding van J.W.A. Wijnperse, in de muzijk 
voortdurend onderwezen worden.
De muzijkstukken waren allen wel gekozen en vrij goed ten uitvoer gebragt. Dank zij 
gebragt aan de leden van de harmonie van Nieuwkuik, die door hunnen ijver voor de 
muzijk ons eenige genotvolle uren hebben geschonken en gezorgd voor een doelmatig 
concert, waarop zich elke harmonie behoorlijk kon laten hooren. 
Eere aan den directeur J.W.A. van de Wijnperse, die een zoodanig feest had ontworpen, 
en dan ook alles in beste orde had gerangschikt. Moge dit feest aan velen die aanwezig 
waren, maar voornamelijk aan de minnaars dier kunst, lang in het geheugen blijven en 
de hoop om meermalen en nog dit jaar zoodanig vereeniging te houden, vervuld worden, 
dan is de weg geopend dat de kunst der muzijk daar hen naar waar zal worden geschat.